Vážení a milí rodiče, přejeme Vám krásné prázdniny a budeme se těšit, že se 1.9.2022 opět ve zdraví sejdeme.

Zároveň  Vás zveme na schůzi Občanského sdružení, která se bude konat: 13.9.2022 v úterý od 17,00 hod. v budově MŠ Stachova

14.9.2022 ve středu v 17,00 hod. v budově MŠ Schulhoffova.

Všichni jste zváni, těšíme se na Vás.

Ředitelka školy: Bc.Božena Havlíková

 

MŠ Stachova od 8.8.do 31.8 škola uzavřena

Oznámení

 

         Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

přerušení provozu MŠ

---------------------------------

 

Budova IMŠ Stachova

V tomto období je mateřská škola Stachova uzavřena:

 • v době od 1. července 2022 do 22. července 2022
 • od srpna do 31. srpna 2022

V době od 25. 7. do 5. 8. 2022 je v IMŠ Stachova prázdninový provoz. 

                                  

Budova Schulhoffova

V tomto období je mateřská škola Schulhoffova uzavřena :        

 • v době od 1. července 2022 do 31. srpna 2022

Poslední den otevření 30. června 2022, nástup 1. září 2022.     

Děti z MŠ Schulhoffova budou ve dnech 25. 7. – do 5. 8. umístěny do IMŠ Stachova.

Uzavření školy bylo projednáno se všemi rodiči, a to písemnou formou prostřednictvím přihlášky na prázdninový provoz.

 

V Praze dne 14. 6. 2022                            

                                                                                                                                                                  .........................................                                                                          ředitel/ka mateřské školy: Bc.Božena Havlíková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 Sb. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка        Bc. Božena Havlíková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:      6. 6. 2022            9.00 – 17.00

Místo zápisu / Місце запису:                   MŠ Stachova 518, Praha 11

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:            1

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi https://www.msstachova.cz/index.php/files/119/Uvodni/566, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 1. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

 1. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let)

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Praze dne/дата 27.5.2022                                                 

     Bc. Božena Havlíková

                                                                                      Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022-2023

Škola má 2 pracoviště, zápis bude probíhat pro IMŠ Stachova a detašované pracoviště Schulhoffova, do poznámky napište pracoviště, které preferujete.        Dle možností, které nám dává kapacita jednotlivých budov, se budeme snažit Vaše přání respektovat.

Vzhledem k tomu, že přijímací řízení probíhá formou správního řízení, je nezbytné striktně dodržovat termíny.

Výdej žádostí (generování) od 2. 5. 2022.

Sběr žádostí: 10. 5. – 11. 5. 2022 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy

Pokud odesíláte formou datové schránky, musíte být majiteli této datové schránky (schránka musí být na Vaši fyzickou osobu). 

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

V případě odesílání e-mailem je nezbytný elektronický podpis.

 • poštou

Zasíláte-li poštou, je důležité datum podání.

 • osobním předáním ve škole

Místo osobního odevzdání je v ředitelně IMŠ Stachova 518, Praha 4

Sběr žádostí pro rodiče, kteří zvolí osobní předání v ředitelně školy:  10. 5. – 11. 5. od 9 do 17 hod.

K zápisu vezměte:

 • Rodný list dítěte
 • Průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte      
 • U cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
 • Dokumenty ke speciální péči pokud je již máte

Zákonní zástupci, kteří přihlašují dítě do speciální třídy, dodají doporučení a veškerá vyšetření odborných lékařů, poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Žádosti, které dorazí na školu před termínem sběru žádostí, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Výsledky přijímacího řízení od 2. 6. 2022.

Případné další informace Bc. Božena Havlíková 602 678 211.

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese   

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Informace budou také zveřejněny na stránkách MČ Praha 11 a v časopise Klíč.

 

Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 3.6.2022

Poř.

Identifikátor

Spisová značka

Výsledek

Přijato do

1

2059892224

S/22

Přijato

Speciální třídy

2

2318462724

S/22

Přijato

Běžné třídy

3

2703503104

S/22

Přijato

Běžné třídy

4

2757235849

S/22

Přijato

Běžné třídy

5

2833568992

S/22

Přijato

Běžné třídy

6

2945783808

S/22

Přijato

Běžné třídy

7

2959980288

S/22

Přijato

Běžné třídy

8

3059427273

S/22

Přijato

Běžné třídy

9

3148474396

S/22

Přijato

Běžné třídy

10

3180538882

S/22

Přijato

Běžné třídy

11

3659249152

S/22

Přijato

Běžné třídy

12

4002206848

S/22

Přijato

Běžné třídy

13

4082555904

S/22

Přijato

Běžné třídy

14

4651707008

S/22

Přijato

Běžné třídy

15

5209767936

S/22

Přijato

Běžné třídy

16

5612006656

S/22

Přijato

Běžné třídy

17

5777263616

S/22

Přijato

Speciální třídy

18

6220502528

S/22

Přijato

Běžné třídy

19

6441358336

S/22

Přijato

Speciální třídy

20

6631292416

S/22

Přijato

Běžné třídy

21

6879419904

S/22

Přijato

Běžné třídy

22

6913338368

S/22

Přijato

Běžné třídy

23

7058695168

S/22

Přijato

Běžné třídy

24

7175934016

S/22

Přijato

Běžné třídy

25

7431067648

S/22

Přijato

Běžné třídy

26

7587753728

S/22

Přijato

Běžné třídy

27

8195558656

S/22

Přijato

Běžné třídy

28

8202452224

S/22

Přijato

Běžné třídy

29

8659559424

S/22

Přijato

Běžné třídy

30

8660961792

S/22

Přijato

Běžné třídy

31

8802422464

S/22

Přijato

Běžné třídy

32

8808583686

S/22

Přijato

Speciální třídy

33

9029178368

S/22

Přijato

Běžné třídy

34

9191834176

S/22

Přijato

Běžné třídy

35

9468605444

S/22

Přijato

Speciální třídy

36

9598738432

S/22

Přijato

Běžné třídy

37

9715730432

S/22

Přijato

Běžné třídy

Prázdninový provoz 2022

Vážení rodiče,

provoz mateřských škol na Praze 11 bude zajištěn téměř po celou dobu letních prázdnin.

Informace ze školského odboru Prahy 11 naleznete zde.

Odkaz: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2022.html

Připojujeme přihlášku na prázdninový provoz.

Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu

Pro bližší informace sledujte web mateřské školy, kam se v létě budete hlásit.

Časový harmonogram mateřských škol

table 

Překlady do vietnamštiny, ukrajinštiny, ruštiny, mongolštiny a angličtiny naleznete zde.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Začátek školního roku                     středa 1. září 2021

Podzimní prázdniny                          středa 27. října a pátek 29. října 2021

                                                           (prázdninový provoz)          

Vánoční prázdniny                            čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022

                                                           Provoz začne v pondělí 3. ledna 2022

Konec 1. pololetí                               pondělí 31. ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny        pátek 4. února 2022

                                                           (prázdninový provoz)

Jarní prázdniny                                  pondělí 7. března 2022 až pátek 11. března 2022

                                                           (prázdninový provoz)

Velikonoční prázdniny                      čtvrtek 14. dubna 2022

                                                           (prázdninový provoz)

Konec 2. pololetí                               čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny                               pátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022

Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

V době prázdninového provozu budou děti slučovány do MŠ Stachova.

Výjimkou mohou být prázdniny hlavní, kdy mohou být nutné případy umístěny do jiné okolní mateřské školy.

V Praze dne:  27. 7.  2021

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková                        

 

letk_nov-web-kolstv-jm.jpg

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete nám je napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu