Prohlášení Covid 19 stáhnout ZDE

SOUHLAS S NASTAVENÝMI PRAVIDLY stáhnout ZDE

Mateřská škola by měla být otevřena od 25. 5. 2020 za velmi přísných hygienicko-organizačních opatření, která budou obnášet následující striktní pravidla, se kterými je nutné se seznámit a podepsat souhlas s jejich dodržováním:

 

 • Velmi zodpovědně zvažte, zda přivedete dítě do MŠ, pokud ve Vaší společné domácnosti žijí společně s Vámi senioři či rodinní příslušníci s rizikovými faktory.
 • Velmi zodpovědně zvažte, zda docházku dítěte do MŠ nezbytně potřebujete.
 • Z důvodu udržení malých skupin ve třídách mateřské školy žádáme rodiče dětí – maminky
 • na MD a nezaměstnané rodiče, aby zvážili, zda dítě bude mateřskou školu navštěvovat.
 • Pokud bude po celý kalendářní měsíc omluveno, úplata za předškolní vzdělávání je 0,- Kč
 • V pondělí 25. 5. 2020 a pak každé další pondělí budeme vyžadovat od vás ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI  PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ,  bez něj nebude dítě do MŠ přijato. Formulář ke stažení na stránkách.
 • Do MŠ nebude přijato dítě, které vykazuje příznaky onemocnění (rýma, kašel, zvýšená únava, střevní nebo žaludeční potíže, zvýšená teplota, vyrážka a pod). V případě, že se příznaky objeví během dne, bude dítě izolováno od ostatních, a rodiče budou vyzváni, aby si dítě neprodleně vyzvedli.
 • Každé dítě si musí neprodleně po přezutí a převlečení důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Všechny děti musí mít v šatně v uzavíratelném boxu nepoužitou roušku, kterou jsou zvyklé nosit. Děti musí být poučeny, že v případě nutnosti budou vyzvány k nasazení roušky a budou v MŠ pobývat v roušce. Použité roušky z cesty do školky v žádném případě nenechávejte ve školce.
 • Do šatny bude vpuštěn vždy jen jeden zákonný zástupce, který musí dodržet daná hygienická pravidla:
 • Desinfekce rukou u vchodu do MŠ
 • Roušku či jiné krytí obličejové části
 • Zákonný zástupce je povinen se zdržovat v areálu školy pouze nezbytně nutnou dobu a musí mít po celou dobu zakryté dýchací cesty ochrannými prostředky. Před školou a v prostorách školy dodržovat odstupy 2 metry.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci v MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Je zakázáno nosit hračky a plyšáky z domova!!!
 • Podle počtu přihlášených dětí a podle počtu přítomných zaměstnanců mohou být děti rozděleny mezitřídně.
 • Tato pravidla mohou být operativně měněna, doplňovaná či zpřísněna či zmírněna dle nařízení MŠMT a MZČR.
 • MŠ nastavila pravidla velmi zodpovědně, všichni zaměstnanci jsou s nimi seznámeni a dodržují je. Rovněž tak budou každý den s pravidly seznamovány děti a budeme vyvíjet maximální snahu pro utvrzování nutných pravidel. Svým odpovědným přístupem nám pomáhejte udržet situaci pod kontrolou. Dbejte všech výzev zaměstnanců MŠ a pravidla respektujte.

 

Provoz MŠ Stachova:                          7.00-17,00 hod.

Provoz MŠ Schulhoffova:                   7.00 -16.30 hod.          

V Praze dne:    11.5.2020               

 

Vnitřní směrnice: školní úprava v období mimořádné situace ve výskytu onemocnění COVID – 19

 

Platnost směrnice:  25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

 1. Vnitřní směrnice je vydána v souvislosti s mimořádnou situací ve výskytu onemocnění COVID – 19, má omezenou platnost.
 1. Pokud dítě nenavštěvuje ani jeden den v kalendářním měsíci MŠ, ředitelka školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání ve výši nula (0)Kč. (§ 123 odst. 4)

V Praze dne 11. 5. 2020

Bc. Božena Havlíková
ředitelka IMŠ Stachova

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

                                                                                       

PŘIHLÁŠKY  DO MŠ  STACHOVA  A  SCHULHOFFOVA  SE  PŘIJÍMAJÍ  11.5. a
12.5.2020 od 13,00 do 17,00 v MŠ STACHOVA.
Příjem přihlášek do MŠ je možný až do 16.5.2020.

 

 

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K EL. ZÁPISŮM DO MŠ zde: https://youtu.be/GkTToE0OADg

 

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci a k dočasnému uzavření MŠ se pozastavuje platba stravného a školného na měsíc duben 2020.

Platby za měsíc březen 2020 Vám budou vykompenzovány na konci školního roku.

Od 16.3.2020 do odvolání uzavřena MŠ Stachova a Schulhoffova.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

          08.04. 2020              

                                 Zápis žáků do mateřských škol – Praha 11

V letošním roce MČ Praha 11 spouští jako první v hl. městě Praze elektronický systém zápisů. Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Vzhledem k situaci, MŠMT svým dopisem MSMT-15657/2020-1 z 03.04.2020 vydalo opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, které proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole –

https://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

Výdej – generování přihlášek od 27. dubna 2020 na internetové adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte
  (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost. Pro letošní rok neopomeňte doložit řádné očkování dítěte – vyplnit prohlášení o řádném očkování a doložit kopii očkovacího průkazu. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání). Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy v letošním roce dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se ve dnech 4.+5. 5. 2020 mezi 13.-17. hodinou po předchozí telefonické domluvě 602678211 v ředitelně MŠ Stachova 518 obrátit přímo na MŠ, kde Vám s přihláškou pomůžeme.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 - Chodov, Mgr. Taťána Ondráková,  po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343.

 

 1. Příjem přihlášek probíhá do 16. května

V uvedeném termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol.

 • Informujte se na adrese: https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ - můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. 
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zašle zákonný zástupce:

 • žádost o přijetí do MŠ,
 • doložení řádného očkování dítěte (četné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu),
 • rodný list dítěte - pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11,

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy:  u7gur4e    https://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • osobní podání (v obálce, košilce – aby všechny doklady byly pohromadě) v MŠ 11.+12.5. 2020 v době mezi 13. – 17. hodinou v ředitelně MŠ Stachova 518.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě jiného pobytu dítěte je třeba prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.

 1. Přijímací řízení – od 4. června 2020
 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu.
 1. Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
 2. Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)
 1. místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
 2. místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů
 1. Věková skupina

 

 1. pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
 2. čtyřletí: 30 bodů
 3. tříletí: 20 bodů
 4. dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020: 10 bodů
 5. ostatní dvouletí: 0 bodů
 1. Den věku dítěte v roce
 2. a) za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2020: 0.02 bodů
 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeni.

případně

 • Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2020, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

Pro další možné užití Vás a Vašich úřadů proto upozorňují, že na:

- https://metropolevsech.eu/cs/ a

- https://www.facebook.com/metropolevsech/

naleznete v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině překlady zásadních informací k současné mimořádné situaci.

Vážení,
zasíláme Vám informaci týkající se formuláře na ošetřovné, pro případ uzavření MŠ.

Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné.
Ošetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje (škola).
Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.
Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.
Formulář je ke stažení na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Vážení, ještě posílám odkaz na stránky CSSZ:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

V příloze dopis, který rozeslal MHMP svým školám.

 Tiskopis ošetřovné koronavir

informace k dnes vyhlášenému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví související s uzavřením škol a školských zařízení

 Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Na základě dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ozrušení výuky základních, středních a vyšších odborných škol žádáme všechny rodiče, jejichž děti navštěvujímateřské školy na území MČ Praha 11, aby, bude-li to možné, nechali své děti do odvolání doma. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou mateřské školy v omezeném provozu  otevřené.

Informace OŠK

Vážení, na základě situace týkající se koronaviruVám doporučujeme následující:

· dbát na zvýšenou osobní hygienu zaměstnanců a žáků;
· zajistit dostatek dezinfekčních úklidových a mycích prostředků;
· zvýšit četnost a rozsah úklidu s důrazem na dezinfekci (mytí ploch a podlah, toalet, dotykových míst – kliky, rámy dveří);
· zvýšit dodržování hygienických pravidel při přípravě a distribuci jídel ve školních jídelnách;
· zvážit organizování hromadných akcí, výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, studijních pobytů;
· zvážit organizaci zahraničních výjezdů školy (studijní a jiné pobyty);
· obrátit se na příslušnou hygienickou stanici případě, že máte podezření o výskytu koronaviru na Vaší škole
· sledovat aktuální informace příslušných rezortů MZČR, MŠMT, MZV ...

Žádáme Vás o průběžné informování o aktuální situaci ve Vaší škole, zejména pokud by došlo k jakémukoliv výskytu či podezření na koronavirus (krcilekp@praha11.cz, platzm@praha11.cz)

Zároveň prosíme, abyste přímo informovali rodiče Vašich žáků všemi dostupnými informačními kanály o obecných opatřeních, která Vaše škola v souvislosti s touto situací podniká.

Níže posíláme několik užitečných odkazů

DěkujemeBezpečnostní portál MHMP
https://bezpecnost.praha.eu
https://bezpecnost.praha.eu/planovane-akce
https://bezpecnost.praha.eu/clanky/aktualni-informace-koronavirus


Další odkazy:
Ministerstvo školství:
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz


Ministerstvo zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html


Ministerstvo zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html


Státní zdravotní ústav:
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan


Hygienická stanice hl. m. Prahy
http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html


Média:
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus.K466979

 

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO ROKU  2019/2020

----------------------------------------------------------------

Začátek školního roku           pondělí 2.září 2019

Podzimní prázdniny                 úterý 29. října a středa 30.října 2019

                                                 (prázdninový provoz)

Vánoční prázdniny                  pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3.ledna 2020 

                                                 Provoz začne v pondělí 6.ledna 2020

Konec 1.pololetí                      čtvrtek 30.ledna 2020

Jednodenní pololetní                pátek 31.ledna 2020  

prázdniny                                 (prázdninový provoz)

                                                                                  

Jarní prázdniny                         pondělí 17.února 2020 až pátek 23.února 2020

                                                 (prázdninový provoz)

Velikonoční prázdniny            čtvrtek 9.dubna 2020 až pátek 10.dubna 2020

                                                 (prázdninový provoz)

Konec 2.pololetí                      úterý 30.června 2020

Hlavní prázdniny                     středa 1.července 2020 -  až pondělí 31.srpna 2020 

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1.září 2020

 

V době prázdninového provozu budou děti slučovány do MŠ Stachova.

Vyjímkou mohou být prázdniny hlavní, kdy mohou být nutné případy umístěny

do jiné okolní mateřské školy.

V Praze dne 3.6.2019

 

Ředitelka školy: Bc.Božena Havlíková

 

Platby v MŠ Schulhoffova od 1.9.2019 Platby v MŠ Stachova od 1.9.2019

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete je nám napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu