Platby v MŠ Schulhoffova

Platby v MŠ Schulhoffova od 1.9.2021

STRAV NÉ: děti do 6 ti let   - 42,- Kč denně / průměr 22 dnů měs./, celkem  924,-  Kč měsíčně

                      děti od 7 mi let - 43,- Kč denně / průměr 22 dnů měs./, celkem   946,- Kč měsíčně

                      č.ú. školní jídelny Shulhoffova: /Květ. vítězství 1554/ 7034 – 72582329/0800                   

 

Platba:  převodním příkazem z Vašeho účtu na číslo účtu školní jídelny Schulhoffova.

              Variabilní symbol: sdělí hospodářka školy – paní Kateřina  Vitišová

              Do příkazu napište i jméno dítěte

              V srpnu 2021 zadáte trvalý příkaz na měsíce září 2021 -  květen  2022  

              Platba do 25.dne předchozího měsíce na měsíc příští ( do 25.srpna na září atd.)  

              Kontakt: paní  Kateřina Vitišová                 tel. 220 303 843 - budova K2

                               paní  Veronika Nagrantová          tel. 267 227 510 - budova K1

 

ŠKOLNÉ:      1.200,- Kč  - měsíčně

                        č.ú. MŠ Stachova -   2000822329 / 0800

                        variabilní symbol: sdělí hospodářka školy – paní Ivana Burešová

                        Do příkazu napište i jméno dítěte

                        Platba do 15.dne každého měsíce, platí se na daný měsíc.

                        V září 2021 zadáte trvalý příkaz na měsíce září 2021 – červen 2022

                        Kontakt: paní  Ivana Burešová  - tel. 272 916 816

                                                                               e-mail: hospodarka@msstachova.cz

 

 

V Praze dne: 10.6.2021             

Ředitelka školy: Bc.Božena Havlíková  

 

Školné v mateřských školách

Odbor školství a kultury zaznamenal dotazy k rozdílné výši úplaty za předškolní vzdělávání tzv. „školného“ v mateřských školách a to i v souvislosti s detašovanými pracovišti některých MŠ. Přinášíme Vám relevantní informace k této otázce.

Výše „školného“ v mateřské škole je taxativně vymezena § 123, "školského" zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění:

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

Podle uvedené legislativy je stanovení "školného" v kompetenci ředitelky mateřské školy a to i pro všechna její detašovaná pracoviště. Mateřská škola je jediná právnická osoba, registrována pod jedním identifikačním číslem (IČ) jako jediná účetní jednotka.

Z toho vyplývá, že dle zákona o účetnictví jsou účetní data zpracovávána za celou organizaci jako jeden celek, tedy i za všechna detašovaná pracoviště MŠ. Částka je výsledkem výpočtu 50% neinvestičních nákladů na dítě za uplynulý kalendářní rok, proto se u jednotlivých škol liší.

Výše částky je kontrolována ekonomem úřadu městské části s účetnictvím školy, které nelze oddělovat.

Městská část výši "školného" bohužel nemůže ovlivňovat, může pouze konstatovat, že ředitelky mateřských škol při stanovení výše „školného“ postupují správně.

 

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu