Platby v MŠ Stachova

Platby v IMŠ Stachova od 1. 9. 2024

STRAV NÉ:

děti 3-6 let    -  50,- Kč denně / průměr 22 dnů měs./, celkem 1 100,- Kč měsíčně     
děti od 7 let  -  54,- Kč denně / průměr 22 dnů měs./, celkem 1 188,- Kč měsíčně   
č. ú. školní jídelny IMŠ Stachova: 2000822329 / 0800                   

 

Platba:  převodním příkazem z Vašeho účtu na číslo účtu školní jídelny Stachova.

              Variabilní symbol: sdělí hospodářka školy – paní Ivana Burešová

              Do příkazu napište i jméno dítěte.           

              Platba do 15. dne předchozího měsíce, tj. platba předem (od 15. srpna na září atd.) 

              V srpnu 2024 zadáte trvalý příkaz na měsíce srpen 2024 - květen 2025

              Kontakt: paní Ivana Burešová - tel.: 272 916 816, e-mail: hospodarka@msstachova.cz

              V 1. den neplánované nepřítomnosti je možné vyzvednout oběd mezi 11,00 do 11,30 hod.

              do vlastních nádob.       

           

ŠKOLNÉ:      1 500,-Kč  - měsíčně

                        č. ú. IMŠ Stachova -   2000822329 / 0800

                        Variabilní symbol: sdělí hospodářka školy – paní Ivana Burešová

                        Do příkazu napište variabilní symbol i jméno dítěte

                        Platba do 15. dne každého měsíce, tj. platba na daný měsíc (od 15. září na září atd.)

                        V září 2024 zadáte trvalý příkaz  na září 2024 – červen 2025

                        Kontakt: paní Ivana Burešová - tel.: 272 916 816, e-mail: hospodarka@msstachova.cz

V Praze dne: 6.6.2024

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková                        

Školné v mateřských školách

Odbor školství a kultury zaznamenal dotazy k rozdílné výši úplaty za předškolní vzdělávání tzv. „školného“ v mateřských školách a to i v souvislosti s detašovanými pracovišti některých MŠ. Přinášíme Vám relevantní informace k této otázce.

Výše „školného“ v mateřské škole je taxativně vymezena § 123, "školského" zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění:

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

Podle uvedené legislativy je stanovení "školného" v kompetenci ředitelky mateřské školy a to i pro všechna její detašovaná pracoviště. Mateřská škola je jediná právnická osoba, registrována pod jedním identifikačním číslem (IČ) jako jediná účetní jednotka.

Z toho vyplývá, že dle zákona o účetnictví jsou účetní data zpracovávána za celou organizaci jako jeden celek, tedy i za všechna detašovaná pracoviště MŠ. Částka je výsledkem výpočtu 50% neinvestičních nákladů na dítě za uplynulý kalendářní rok, proto se u jednotlivých škol liší.

Výše částky je kontrolována ekonomem úřadu městské části s účetnictvím školy, které nelze oddělovat.

Městská část výši "školného" bohužel nemůže ovlivňovat, může pouze konstatovat, že ředitelky mateřských škol při stanovení výše „školného“ postupují správně.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu